MBN News | The Independent Business Blogging Community

MBN Новините: Лидерство | Предприемачество | Мотивация

MBN International: English Flag Bulgarian Flag

29 Members | ~1,500 Unique Visitors with ~3,500 Visits Last Month | Last Update: 06 May 2021 | Google PageRank 5 (PR5)

MBN: Най-четени

Най-новото в MBN

Блог » Лидерство

1. Индустриален модел (Екипен мениджмънт – всички теории за екипното управление на едно място)

|
<a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%E8%ED%E4%F3%F1%F2%F0%E8%E0%EB%E5%ED+%EC%EE%E4%E5%EB'>индустриален модел</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%E4%EE%E8%ED%E4%F3%F1%F2%F0%E8%E0%EB%E5%ED+%EC%EE%E4%E5%EB'>доиндустриален модел</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%EF%EE%F1%F2%E8%ED%E4%F3%F1%F2%F0%E8%E0%EB%E5%ED+%EC%EE%E4%E5%EB'>постиндустриален модел</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%E5%EA%E8%EF%ED%EE+%F3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5'>екипно управление</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%E5%EA%E8%EF%E5%ED+%EC%E5%ED%E8%E4%E6%EC%FA%ED%F2'>екипен мениджмънт</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%E5%EA%E8%EF'>екип</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/EDTF+%F3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5'>EDTF управление</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%CD%E8%EA+%D8%EE%EF%EE%E2'>Ник Шопов</a>

Характеристики на доиндустриалния, индустриалния и постиндустриалния модел в екипния мениджмънт.

За пръв път в българското виртуално пространство ще можете да намерите систематизирана и изчерпателна извадка за всички основни теории и концепции в мениджмънта (екипното управление). Подготовката за проекта отне на автора 6 месеца в проучване на 53 редакционни източника. Бяха разгледани 28 концепции за управление на екип и още толкова бяха филтрирани, тъй като касаят области, нехарактерни конкретно за управлението на човешкия ресурс.

1.1. Дoиндустриален модел (Preindustrial Model)

Този период е основан на традициите, опита, наивни съждения и интуитивни знания. Управлението се идентифицира с “върховната власт". Изобщо, обособяването на управлението като наука не е  възможно, тъй като липсва обществената потребност от нея. В края на доиндустриалния период започват да се развиват и следните школи в мениджмънта, които поставят основите на реалното разглеждане на мениджмънта като наука:

- Математическа школа по мениджмънт (Maths School of Management)
- Емпирична школа по мениджмънт (Empiric School of Management)
- Операционна школа по мениджмънт (Operational School of Management)
- Школа на решенията в мениджмънта (Decisions School of Management)
- Икономическа школа в мениджмънта (Economics School of Management)
- Формалистична школа в мениджмънта (Formal School of Management)
- Ръководна школа в мениджмънта (Directives School of Management)
- Сътрудническа школа в мениджмънта (Participation School of Management)
- Школа на спонтанните решения в мениджмънта (Spontaneous Actions School of Management)
- Школа на процесуалния подход в мениджмънта (Processing Approach School of Management)
- Школа на социалните системи в мениджмънта (Social Systems Approach)

Имената на школите реално носят информация за основополагащите им принципи и няма да спираме в детайли на тях, тъй като поотделно те намират приложение и в бъдещите разработки. Така разгледаните наченки на систематичен подход в управленската наука се доразвиват в следващите модели на управление и поставят рамка на мениджмънта на човешки ресурс.

1.2. Индустриален модел (Industrial Model)

Неговите граници се простират от края на XVIII век до средата на XX век. Характерни за управлението са два подпериода:
1) механистичен (основан на научната организация на труда от Тейлър);
2) хуманистичен (с акцент върху човешките отношения).

Развитието на управлението като научна система е свързано с промишления преврат в края на XVIII и началото на XIX век и бурното развитие на науката и техниката. В посочения период се утвърждава командният модел на управление, при който на върха на пирамидата едно малцинство издава заповеди, а мнозинството се подчинява безпрекословно. Поради това в подобен модел работникът се разглежда като жив придатък на машината или „човека-винтче". Макар и прогресивна за времето, технократската система на управление вече затруднява ръста на производителността на труда, което налага необходимостта от нови подходи към процеса на управление.

1.3. Постиндустриален модел (Post Industrial Model)

През последните години в публичното пространство изключително широко разпространение получи терминът „икономика и общество на знанието“. Под този термин се крие разбирането за това че информацията или знанието се превръщат в ключов фактор в създаването на благосъстояние и развитие. (Стефанов, Иновационно развитие на страните от източна Азия, 2011)

Условно той започва от средата на XX век, с фактическото начало на информационното общество и интелектуализацията на управленския труд. Управлението в този период предполага гъвкаво автоматично производство, ориентирано към иновации и базирано на система от автоматични машини (роботи), свързани в единна информационна система (мрежа), управляема от компютър.

Информацията се превръща в ключов икономически ресурс, който заличава връзката между производство, планиране, продажби. Потребността от иновации в управленски, продуктов, технически, маркетингов и всякакъв друг план е решаваща основа както за успех, така и за оцеляването на фирмените структури. Ключов момент при него е използването на техника, базираща се на микроелектронни устройства и системи, както и на различни по форми и мащаб комуникационни мрежи и връзки.

Паралелно с това се променят социалната среда и ценностите на ръководители и персонал, формира се нов иновационен тип управление. Тук акцентът пада върху уменията за бързо реагиране на промените в средата и адаптиране на екипите към новите условия.

Заключение

В последната глава ще бъде представен и т.нар. EDTF Management (EDTF управление), продукт на автора Ник Шопов, целящ да създаде унифициран, практичен модел за управление на структури от различен вид и големина.

Статиите ще бъдат структурирани в полето „Още по темата” в края на тази статия. От уважение на към труда на автора моля да позовавате източника при цитиране за академични или работни цели.