MBN News | The Independent Business Blogging Community

MBN Новините: Лидерство | Предприемачество | Мотивация

MBN International: English Flag Bulgarian Flag

29 Members | ~1,500 Unique Visitors with ~3,500 Visits Last Month | Last Update: 06 May 2021 | Google PageRank 5 (PR5)

MBN: Най-четени

Най-новото в MBN

Блог » Лидерство

2. Бихевиористичен модел (екипен мениджмънт – всички теории за екипното управление на едно място)

|
<a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%E1%E8%F5%E5%E2%E8%EE%F0%E8%F1%F2%E8%F7%E5%ED+%EC%EE%E4%E5%EB'>бихевиористичен модел</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%E5%EA%E8%EF%ED%EE+%F3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5'>екипно управление</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%E5%EA%E8%EF%E5%ED+%EC%E5%ED%E8%E4%E6%EC%FA%ED%F2'>екипен мениджмънт</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%E5%EA%E8%EF'>екип</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/EDTF+%F3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5'>EDTF управление</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%CD%E8%EA+%D8%EE%EF%EE%E2'>Ник Шопов</a>

Характеристики на бихевиористичния модел (Behaviour Management Theory) в екипния мениджмънт - резюме от Ник Шопов.

2. Бихевиористичен модел (Behaviour Management Theory)

Макар и представителите на предишните школи да са признавали значението на човешкия фактор, те са го свеждали главно до справедливо заплащане и икономическо стимулиране. Отношението между хората в организацията, според тях, трябвало да бъдат чисто формални. Знаменитият експеримент на Елтън Мейо в завода „Уестърн Електрик ” в Хоторн откри нова ера в теорията на управлението - Бихевиористичния модел. Основополагащата цел на изследването на Мейо е да се изучат факторите влияещи върху равнището на производителността на труда, т.е. поведението на хората при определени условия (бихевиоризма). Той издига хипотезата, че съществуват колективни, а не само индивидуални форми и фактори за равнището на производителността на труда. На базата на експеримента може да се установи, че решаващата роля за повишаване равнището на производителността имат социално-психологическите фактори и емоциите на човека в производствената обстановка.

Характеристики на бихевиористичния модел

Главният постулат се заключавал в това, че ръководител, който прилага науката за поведението, винаги ще повиши ефективността от дейността както на отделния работник, така и на организацията като цяло. От тук следват и основните иновации, с които школата допринася за развитието на мениджърската наука:

- Бихевиористичния модел налага приложение на методите на управление на междуличностните отношения за повишаване степента на удовлетвореност, а оттам и на производителността;

- Бихевиористичния модел налага приложение на науката за човешко поведение с цел най–пълно използване на потенциала на отделния работник и групата.

- Абрахим Маслоу и други психолози са разгадали причините, залегнали в основата на индивидуалното и груповото поведение. Маслоу счита, че в основата на човешките постъпки стоят не икономически сили, а различните потребности.

Бъдеща разработка

В последната глава ще бъде представен и т.нар. EDTF Management (EDTF управление), продукт на автора Ник Шопов, целящ да създаде унифициран, практичен модел за управление на структури от различен вид и големина.

Статиите ще бъдат структурирани в полето „Още по темата” в края на тази статия. От уважение на към труда на автора моля да позовавате източника при цитиране за академични или работни цели.