MBN News | The Independent Business Blogging Community

MBN Новините: Лидерство | Предприемачество | Мотивация

MBN International: English Flag Bulgarian Flag

29 Members | ~1,500 Unique Visitors with ~3,500 Visits Last Month | Last Update: 13 Jun 2021 | Google PageRank 5 (PR5)

MBN: Най-четени

Най-новото в MBN

Блог » Лидерство

8. "Z" модел (екипен мениджмънт – всички теории за екипното управление на едно място)

|
<a href='http://morningbiznews.com/bg/search/Z+%EC%EE%E4%E5%EB'>Z модел</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%E5%EA%E8%EF%ED%EE+%F3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5'>екипно управление</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%E5%EA%E8%EF%E5%ED+%EC%E5%ED%E8%E4%E6%EC%FA%ED%F2'>екипен мениджмънт</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%E5%EA%E8%EF'>екип</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/EDTF+%F3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5'>EDTF управление</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%CD%E8%EA+%D8%EE%EF%EE%E2'>Ник Шопов</a>

„Z” модел (Managerial Theory “Z”) в екипния мениджмънт - резюме от Ник Шопов.

“Z” моделът е японският отговор към американския мениджмънт. Още преди 1868 Япония изпраща в чужбина дипломатически представители, имащи за цел да изучат западния модел и да съберат информация на различни теми, които да послужат за развитието на Япония след това.  На базата на опита на японските учени и добрите практики, които те пренасят обратно в страната си, се развива и японската нишка в мениджърската наука. Двама учени правят по-подробен анализ на този модел – Ouchi и Olson. База на техните изследвания са следните специфики на управлението които те наричат модел „Z”.

Характеристики на "Z" модела:

- “Z” моделът налага приоритет на колективното начало пред индивидуалното, поощряване на сътрудничеството на хората вътре в самия екип, в рамките на различен тип неголеми групи, атмосфера на равенство между работниците независимо от заеманите постове;

- “Z” моделът насърчава пожизнено наемане на работниците и служителите в големите японски компании, поставящо постоянните работници в привилегировано положение (сигурна работа, ръст на доходите, социални осигуровки, предпочитана работа). Участие на персонала в управлението на собствеността и разпореждане на печалбата;

- Толерира се принципа на „старшинство", осигуряващ повишение на заплатата на базата на стажа, равнището на квалификация (длъжностното издигане) и резултатността на труда;

- “Z” моделът внедрява специфичната подготовка на кадрите - принципът на белия лист, върху който само фирмата може да пише (обучава), е предпоставка за задължителното редовно повишение на квалификацията на човешкия ресурс;

- Характерен е принципа на ротацията (въртележката) или планомерното преместване на кадрите по всички звена на структурата, за да се намери най-подходящото им място в системата;

- “Z” моделът се базира на система на хоризонталната координация, състояща се от разгъната мрежа на специални органи (съвети и комитети) на всяко равнище на управление на екипите и организацията като цяло;

- Процедурите по вземане на решение, отличаващи се както с продължителната и всестранна подготовка от страна на мениджмънта, така и с изключително бързата му реакция;

- “Z” моделът използва система за управление на материалните запаси по метода „точно на време"(Just in Time) на японски „Канбан" и участието на екипните структури при управлението на методиката на работа;

- Налага се система за тотално управление на качеството – TQC, която екипите стриктно следват и прилагат;

- “Z” моделът изисква подчинение, уважение и лоялност към екипа и организацията;

- Икономическата организация е персонала, а не материалните активи;

- “Z” моделът насърчава договорно заплащане – споразумение за началната заплата, периоди на повишаване на заплатата, условия за развитие;

- Обвързване на образованието с предстоящата работа. Учебните заведения са профилирани според актуалните професии и те подбират работници със съответното заплащане;

- “Z” моделът поддържа баланса от влияние и интереси на три основни сили, осигуряващи функциониране на фирмата: управляващи, специалисти и инвеститори (акционери).

- Формиране на партньорски връзки между фирмите, делови партньори.

Бъдеща разработка

В последната глава ще бъде представен и т.нар. EDTF Management (EDTF управление), продукт на автора Ник Шопов, целящ да създаде унифициран, практичен модел за управление на структури от различен вид и големина.

Статиите ще бъдат структурирани в полето „Още по темата” в края на тази статия. От уважение на към труда на автора моля да позовавате източника при цитиране за академични или работни цели.