MBN News | The Independent Business Blogging Community

MBN Новините: Лидерство | Предприемачество | Мотивация

MBN International: English Flag Bulgarian Flag

29 Members | ~1,500 Unique Visitors with ~3,500 Visits Last Month | Last Update: 15 Jan 2021 | Google PageRank 5 (PR5)

MBN: Най-четени

Най-новото в MBN

Блог » Лидерство

17. Принципите на Файол (екипен мениджмънт – всички теории за екипното управление на едно място)

|
<a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%D4%E0%E9%EE%EB'>Файол</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%EF%F0%E8%ED%F6%E8%EF%E8'>принципи</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%E5%EA%E8%EF%E5%ED+%EC%E5%ED%E8%E4%E6%EC%FA%ED%F2'>екипен мениджмънт</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%E5%EA%E8%EF'>екип</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/EDTF+%F3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5'>EDTF управление</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%CD%E8%EA+%D8%EE%EF%EE%E2'>Ник Шопов</a>

14-те принципа на Файол (Fayol’s 14 Principles of Management) в екипния мениджмънт - резюме от Ник Шопов.

Анри Файол е един от изтъкнатите теоретици и практици на управлението от началото на ХХ век и е известен със своя принос към административната теория и практика на управление на предприятието и човешкия му ресурс като структурна единица. (Христов, Принципите за управление на Анри Файол)

Принцип на Файол №1:

Ясно разделение на труда, което да доведе до ясна специализация на функциите и разделението на властта в предприятието;

Принцип на Файол №2:

Авторитет и отговорност на ръководителя, като авторитетът е резултат от интелигентността, знанията и неговия опит;

Принцип на Файол №3:

Дисциплина от всеки, т.е. подчинение, усърдие, активност и изразяване на уважение;

Принцип на Файол №4:

Спазване на единство на разпореждането, т.е. никой не бива да получава разпореждане от повече от един началник;

Принцип на Файол №5:

Спазване на единството на ръководство, т.е. един ръководител, както и общ план за действията, които предстоят да бъдат осъществени в името на обща за всички цел;

Принцип на Файол №6:

Подчинение на личния интерес на общия, в смисъл, че интересът на индивида или на групата не може да бъде приоритетен и за сметка на интереса на предприятието;

Принцип на Файол №7:

Възнаграждението на труда да изразява цената на извършената услуга, да е справедливо и да удовлетворява както работника, така и работодателя;

Принцип на Файол №8:

Централизация и децентрализация на властта в съотношение, което е най-благоприятно за екипа;

Принцип на Файол №9:

Яснота в йерархията – ясен път, по който преминават съобщенията от “горе-надолу” и “отдолу-нагоре”;

Принцип на Файол №10:

Ред – предварително определяне на мястото, което всеки има в екипа (респективно в организацията);

Принцип на Файол №11:

Справедливост, в смисъл съчетаване на доброжелателност с правосъдие, което позволява да се постигне една умерена степен на строгост в разпорежданията, без това да изключва предаността на работниците и добрата им воля в работата;

Принцип на Файол №12:

Устойчивост на ръководния персонал, така че ръководителите на средно ниво да бъдат задържани на една и съща длъжност за по-продължително време;

Принцип на Файол №13:

Инициативността, която следва да се поощрява, защото така се превръща във важен стимул на поведението.

Принцип на Файол №14:

Единство на персонала, което може да се създава и развива, а благодарение на него се придобива сила.

Много са изследователите, които след Файол са доразвили доктрината за администрирането и принципите на управление. И все пак той е бил първият, родоначалникът на идеи, които нямат аналог в теорията и практиката на мениджмънта.

Бъдеща разработка-EDTF Management

В последната глава ще бъде представен и т.нар. EDTF Management (EDTF управление), продукт на автора Ник Шопов, целящ да създаде унифициран, практичен модел за управление на структури от различен вид и големина.

Статиите ще бъдат структурирани в полето „Още по темата” в края на тази статия. От уважение на към труда на автора моля да позовавате източника при цитиране за академични или работни цели.