MBN News | The Independent Business Blogging Community

MBN Новините: Бази от данни | Business Intelligence | BigData

MBN International: English Flag Bulgarian Flag

29 Members | ~1,500 Unique Visitors with ~3,500 Visits Last Month | Last Update: 27 Oct 2020 | Google PageRank 5 (PR5)

MBN: Най-четени

Най-новото в MBN

Блог » Business Intelligence (BI)

Ник Шопов: „Business Intelligence в България – същност и ползи”

|
<a href='http://morningbiznews.com/bg/search/Business+Intelligence'>Business Intelligence</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/BI'>BI</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%C1%FA%EB%E3%E0%F0%E8%FF'>България</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/Bulgaria'>Bulgaria</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%CD%E8%EA+%D8%EE%EF%EE%E2'>Ник Шопов</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/DWH'>DWH</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/ETL'>ETL</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/QA'>QA</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/Analytics'>Analytics</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/Reporting'>Reporting</a>

Напоследък все по често ми се налага да обяснявам на приятели и познати с какво се занимавам. „Програмист на бази от данни” като че звучи най-достъпно до масовия събеседник, но дали е най-точното? Какво всъщност означава нашумелият напоследък термин  Business Intelligence (BI)  и какви са ползите от популяризирането му в България?

Тази и следващите публикации на BI тематика целят да запознаят широката неспециализирана общественост в България с някои основни положения. Ако сте професионално ангажиран в сферата или търсите контакти в нея, заповядайте в LinkedIn групата @ Business Intelligence in Bulgaria.

Business Intelligence в България - Същност

Определение за Business Intelligence може да прозвучи по следния начин: „Способността на организация да взема конкурентни стратегически решения, базирайки се на аналитичната обработка на големи масиви информация”.

В процеса на „аналитичната обработка на големи масиви информация” се реализират няколко етапа, които обуславят по-тясната специализация на специалистите в BI сферата:

  • Планиране на архитектура на бази от данни (BD) и склада за данни (DWH)
  • Реализация на DB/DWH архитектурата
  • Трансфера на данни и тяхната интеграция (Extract, Transform, Load – ETL)
  • Качествен контрол (QA)
  • Алгоритмичен анализ на данните (BI Analytics)
  • Визуализация на данните (BI Reporting)

До момента не съм срещнал смислен български превод на термина „Business Intelligence” и ще продължа да използвам чуждицата. Ако някой има предложения, нека ме намери (Nick Shopov)

Business Intelligence в България – Ползи

През изминалият век най-ценното е било да се сдобиеш с информация. Днес най-ценното е управляваш цялата информация, с която ежедневно си бомбардиран, и да я филтрираш според нуждите си.

Динамичната конюнктура на пазара предлага на корпорациите още повече предизвикателства поради безспирно нарастващите масиви от информация и физическата невъзможност на човешкия ум да я асимилира. От тук -следват и основните ползи на Business Intelligence технологията:

(1) Способността на организацията да интегрира и съхранява големи масиви данни, идващи от много на брой източници

Организациите имат множество източници на данни, както вътрешни, така и външни. За всеки от тези източници често има много места за съхранение на информацията – хартиени носители, различни Office софтуерни продукти, различни бази от данни (уеб сайтове, контролен софтуер, ERP системи и т.н.). Разпределеното знание не позволява общ поглед и адекватен анализ на ситуацията динамично във всеки един момент. BI системите обединяват и унифицират данните, създавайки „единна истина” (single version of truth).

(2) Способността да анализира и придава значение на тези данни

„Информацията” представлява „данни”, на които им е предадено значение.

  • Пример за данни: <<1,2>> <<100,200>> 
  • Пример за информация: Артикул 1 струва 100лв, артикул 2 струва 200лв.

Специалистите в BI областта обработват огромен (понякога милиарди) такива записи, за да изведат значеща за човека информация, върху която могат да се базират конкретни управленски действия.

(3) Способността на бизнеса да борави с отчети в реално време и взема бързи решения, базирани на аналитични аргументи

Вземането на решения и отчетността в дадена корпорация следва да се базира на адекватни аналитично доказуеми аргументи, тогава, когато това е възможно. BI инструментите позволяват компютъризираната обработка на информацията и динамичното генериране на клиентски отчети със съдържание и вид според изискванията на бизнеса.

В следващата публикация ще дефинираме какво е склад за данни (Data Warehouse), какви са му основните характеристики и каква полза можем да извлечем от него. Абонирайте се тук: Business Intelligence-BI (RSS). Ще се радвам и да обменим бизнес визитките си в Google+: Ник Шопов